Centrum Pomocy Technicznej

Baza wiedzy

Księgowanie przedawnionych zobowiązań podatkowych

Zgodnie z art. 70 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn.zm.) zobowiązanie podatkowe przedawnia się z upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku.

Podstawą księgowania na odpowiednim koncie analitycznym do konta 221 - Należności z tytułu dochodów budżetowych (Rysunek 1), zgodnie z § 4 ust.2, pkt 8 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 października 2010 r. w sprawie zasad rachunkowości oraz planów kont dla organów podatkowych jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. Nr 208, poz.1375) będzie dokument informujący o przedawnieniu – najczęściej jest to nota księgowa lub polecenie księgowania (podstawą zapisów w księgach rachunkowych są wewnętrzne dowody księgowe stwierdzające dokonanie operacji gospodarczej, zwane dalej "dowodami źródłowymi" dotyczące operacji wewnątrz jednostki (art.20 ust.2 ,pkt 3 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości)).

SPOSÓB ZAKSIĘGOWANIA:
Na stronie Ma konta 221 księguje się wygaśnięcie zobowiązania podatkowego wskutek przedawnienia, w korespondencji z kontem z planu kont urzędu na stronie Wn konta 761 - Pozostałe koszty operacyjne a w rozrachunku podatkowym wybieramy jako Rodzaj operacji: „Przypis/odpis” (Rysunek 2).
 
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U.Nr 128, poz.861) na stronie Wn konta 761 ujmuje się między innymi pozostałe koszty operacyjne, do których zalicza się w szczególności kary, odpisane przedawnione, umorzone i nieściągalne należności, odpisy aktualizujące od należności, koszty postępowania spornego i egzekucyjnego oraz nieodpłatnie przekazane środki obrotowe.

Data publikacji: 20-12-2011

Tagi: foka, finanse

Przydatne obrazy

Rysunek 1
Rysunek 2

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce

Zamknij