Centrum Pomocy Technicznej

Baza wiedzy

Odpowiedzialność solidarna podatników

Bardzo często otrzymujemy od Państwa prośby o wprowadzenie do programu udogodnień dla podatników odpowiedzialnych solidarnie za zobowiązanie (współwłaścicieli). Najczęściej proszą Państwo o wprowadzenie na decyzji wymiarowej kwot wynikających z procentowego podziału własności pomiędzy współwłaścicieli, tak aby każda osoba otrzymała w decyzji kwotę adekwatną do posiadanego udziału, a nie zaś całościową kwotę podatku. Zdarzyła się także prośba, o wprowadzenie na wydruku upomnienia imion i nazwisk wszystkich współwłaścicieli, aby pozostali współwłaściciele wiedzieli że każdy z nich dostał to samo upomnienie. Poniżej przedstawiamy krótkie wyjaśnienie, dlaczego nie możemy przychylić się do proponowanego przez Państwa rozwiązania.

Podstawy prawne:

  • 1) Ordynacja podatkowa w art. 91 i następnych przewiduje instytucję odpowiedzialności solidarnej podatników za zobowiązania podatkowe.
  • 2) Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych w art. 3 ustęp 4 stanowi: „Jeżeli nieruchomość lub obiekt budowlany stanowi współwłasność lub znajduje się w posiadaniu dwóch lub więcej podmiotów, to stanowi odrębny przedmiot opodatkowania, a obowiązek podatkowy od nieruchomości lub obiektu budowlanego ciąży solidarnie na wszystkich współwłaścicielach lub posiadaczach /…/”.
  • 3) Kodeks cywilny artykuły 366 i następne.
Uzasadnienie:

W przypadku zaistnienia przesłanek powstania odpowiedzialności solidarnej, o której mowa, obowiązkiem organu podatkowego jest przeprowadzenie postępowania podatkowego w stosunku do wszystkich współodpowiedzialnych podatników.

Nieruchomość będąca współwłasnością kilku podmiotów stanowi przedmiot opodatkowania jako całość (bez podziału na poszczególne udziały), oraz jest to przedmiot opodatkowania odrębny od innych przedmiotów opodatkowania będących wyłączną własnością współwłaścicieli. Wyklucza to zatem możliwość rozdzielenia zobowiązania na poszczególnych współwłaścicieli. Jeżeli nieruchomość jest przedmiotem współwłasności, organ podatkowy ma obowiązek doręczyć identyczne decyzje wszystkim współwłaścicielom. Kwota wynikająca z decyzji jest łączną kwotą do zapłaty przez wszystkich współwłaścicieli. Organ podatkowy nie jest upoważniony do dzielenia zobowiązania między współwłaścicieli.
 
Zgodnie z powyższym organ podatkowy jest uprawniony do żądania zapłaty podatku od wszystkich dłużników (współodpowiedzialnych podatników) łącznie, od kilku z nich lub od każdego z osobna. Wybór dłużnika solidarnego (współodpowiedzialnego podatnika), do którego skierowane zostanie żądanie spełnienia świadczenia (w postaci doręczenia upomnienia), należy do organu podatkowego. Jedną z konsekwencji spełnienia świadczenia w całości przez jednego z dłużników solidarnych jest powstanie po jego stronie uprawnienia do żądania zwrotu odpowiedniej części tego świadczenia przez pozostałych dłużników solidarnych – w postaci tzw. roszczenia regresowego. Roszczenia tego można chodzić przed sądem powszechnym.

Podkreślić należy, iż wzajemne rozliczenia między współwłaścicielami są  ich sprawą wewnętrzną W gestii współwłaścicieli (a nie organu podatkowego) jest określenie, na którym z nich lub w jakich proporcjach ciąży odpowiedzialność podatkowa. Współwłasność nieruchomości wymaga od współwłaścicieli współdziałania w ponoszeniu związanych z nią zobowiązań podatkowych.

Data publikacji: 01-10-2015

Tagi: piol, finanse

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce

Zamknij